Algemene Voorwaarden

 1. Definities

So Virtual: So Virtual, gevestigd te Oostende, België onder KBO nr. 0766.398.285

Klant: degene met wie So Virtual een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: So Virtual en klant samen.

Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens So Virtual.

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 1. Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes van So Virtual zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of offerte. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. Aanvaarding

Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt So Virtual zich het recht voor de offerte of aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt So Virtual slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 1. Prijzen

Alle prijzen die So Virtual hanteert zijn in euro’s, zijn niet onderhevig aan BTW en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

Alle prijzen die So Virtual hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan So Virtual te allen tijde wijzigen.

De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door So Virtual vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

Algemene Voorwaarden

De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van So Virtual, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Indien partijen voor een dienstverlening door So Virtual een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

So Virtual is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient So Virtual de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. So Virtual heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

Voorafgaand aan de ingang ervan zal So Virtual prijsaanpassingen meedelen met de klant.

De consument heeft het recht om de overeenkomst met So Virtual op te zeggen indien hij/zij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 1. Gevolgen niet tijdig betalen

Betaalt de klant niet binnen de 14 dagen na ontvangen van de factuur, dan is So Virtual gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan So Virtual.

De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag So Virtual haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van So Virtual op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Weigert de klant medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door So Virtual, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan So Virtual te betalen.

 1. Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomstig voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 1. Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan So Virtual te verrekenen met een vordering op So Virtual.

 1. Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Levering vindt plaats bij So Virtual, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

Algemene Voorwaarden

Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft So Virtual het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

Bij te late betaling is er sprake van schuldeiserverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan So Virtual kan tegenwerpen.

 1. Levertijd.

De door So Virtual opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding hiervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan So Virtual door So Virtual schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om een overeenkomst te ontbinden, tenzij So Virtual niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 1. Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 1. Transportkosten

Transportkosten zijn voor de rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 1. Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product ongeopend of beschadigd is, dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan So Virtual niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan product of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan So Virtual, bij gebreke waarvan So Virtual niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 1. Verzekering

De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

zaken van So Virtual die bij de klant aanwezig zijn

zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

De klant geeft op eerste verzoek van So Virtual de polis van deze verzekering ter inzage.

Algemene Voorwaarden

 1. Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze door So Virtual enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

So Virtual voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

So Virtual heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat So Virtual tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat So Virtual tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor de rekening van de klant.

 1. Informatieverstrekking door de klant

De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan So Virtual.

De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

Indien er voor zover de klant dit verzoekt, retourneert So Virtual de betreffende bescheiden.

Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door So Virtual redelijkerwijs verlangende informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor de rekening van de klant.

 1. Duur van de overeenkomst

De overeenkomst tussen So Virtual en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomt opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.

Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn, bij overschrijving van deze termijn moet de klant So Virtual schriftelijk in gebreke stellen.

Algemene Voorwaarden

 1. 19. Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde duur

De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan ten allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand.

Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 1. Intellectueel eigendom

So Virtual behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van So Virtual (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 1. Boetebeding

Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1000

is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5000

Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig.

Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van So Virtual waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 1. Vrijwaring

De klant vrijwaart So Virtual tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door So Virtual geleverde producten en/of diensten.

 1. Klachten

De klant dient een door So Virtual geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachte, dan dient de klant So Virtual uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat So Virtual in staat is hierop adequaat te reageren.

De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Algemene Voorwaarden

Indien de klacht betrekking heeft op de lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval toe leiden dat So Virtual gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 1. Ingebrekestelling

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan So Virtual.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling So Virtual ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als So Virtual een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan So Virtual verschuldigd zijn.

 1. Aansprakelijkheid So Virtual

So Virtual is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien So Virtual aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

So Virtual is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Indien So Virtual aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledig) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 1. Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van So Virtual vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 1. Recht op ontbinding

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer So Virtual toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

Is de nakoming van de verplichtingen door So Virtual niet vrijblijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat So Virtual in verzuim is.

Algemene Voorwaarden

So Virtual heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien So Virtual kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 1. Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van So Virtual in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan So Virtual kan worden toegerekend in een van de wil van So Virtual onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van So Virtual kan worden verlangd.

Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor So Virtual 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat So Virtual er weer aan kan voldoen. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

So Virtual is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachtssituatie enig voordeel geniet.

 1. Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 1. Wijziging algemene voorwaarden

So Virtual is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Grote inhoudelijke wijzigingen zal So Virtual zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 1. Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van So Virtual.

Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk wetboek.

Algemene Voorwaarden

 1. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar lijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat So Virtual bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

De Belgische rechter in het arrondissement waar So Virtual is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrift.

Opgesteld op 03 mei 2021 te Oostende,België